Gokyu
5th Kyu, Gokyu
40 training days

TACHI WAZA

katate dori   shiho nage  omote & ura
katate dori   ikkyo   omote 3 & ura 5
katate dori   irimi nage  irimi & tenkan

SUWARI WAZA

ryote dori    kokyu ho

UKEMI

ushiro ukemi     back rolls & falls
mae ukemi        forward rolls & falls
kogeki               dori

NE WAZA

osae waza    yoko shiho gatame, kami shiho gatame, kuzure kami shiho gatame,
kata                                           gatame, kesa gatame, kuzure kesa gatame, tate
shiho gatame, ushiro tate                                          shiho gatame, do osae

ATEMI WAZA

uke waza    gedan, age, soto, uchi, shuto

BUKI WAZA

ugoki undo with bokken: okuri ashi, tsugi ashi, ayumi ashi, irimi tenkan, kosa ashi,
hiraki ashi, tai sabaki, mikazuki ashi, shiho ashi, happo ashi