2nd Kyu, Nikyu
90 training days from last exam

TACHI WAZA

shomen uchi  ikkyo-yonkyo omote & ura
shomen uchi  irimi nage  irimi & tenkan
shomen uchi  kote gaeshi  tenkan
shomen uchi  kaiten nage  omote & ura

mune tsuki   irimi nage  irimi & tenkan
mune tsuki   kote gaeshi  tenkan
mune tsuki   kaiten nage  omote & ura

katate dori   irimi nage  omote & ura
katate dori   kote gaeshi  tenkan
katate dori   kaiten nage  omote & ura

ushiro ryote dori  shiho nage  omote & ura
ushiro ryote dori  kote gaeshi  tenkan

SUWARI WAZA

shomen uchi  ikkyo-yonkyo omote & ura
ryote dori   kokyu ho

HANMI HANDACHI

katate dori   shiho nage  omote & ura
ryote dori   shiho nage  omote & ura

VARIATIONS

katate dori   3 techniques
morote dori   3 techniques
ryote dori   3 techniques

JIYU WAZA

one uke

UKEMI

randori kihon waza

NE WAZA

katame waza    kaeshi waza

ATEMI WAZA

uchi kihon waza    teisho, uraken, haito, tettsui, seiken, hiraken,  
                    shito, seiryuto, age tsuki, sage tsuki, mawashi
                    tsuki, age hiji, sage hiji, yoko hiji, mawashi hiji,
                    gyaku mawashi hiji, & ushiro hiji

BUKI WAZA

furi oroshi giri undo
mawashi furi oroshi giri undo
irimi tsuki furi oroshi giri undo
Nikyu