Rokkyu
6th Kyu, Rokkyu
20 training days

REIGI  (etiquette)

standing bow (rei) , kneeling bow (zarei) , dojo nihongo

AIKI UNDO

scanning
post setting
furi tama
fune kogi undo (tori fune)
side stretching
torso spinning
ki no dashikata
te undo
tekubi shindo undo
uchi gatame
ude furi undo
ude furi choyaku undo
ibuki undo
reppaku no kiai
leg stretching
ashiatsu
ukemi undo
kokyu undo

UGOKI UNDO

okuri ashi (pushing forward footwork)
tsugi ashi (lunge footwork)
ayumi ashi (stepping alternating footwork)
hiraki ashi (diagonal footwork)
kosa ashi (crossing footwork)
mika zuki ashi (crescent moon footwork)
irimi tenkan (entering step and turn)
tai sabaki (body turning or 2-step)
shiho ashi (4 corner footwork)
happo ashi (8 corner footwork)

SUWARI WAZA

ryote dori    kokyu ho

TACHI WAZA

ikkyo undo
ai dori    ikkyo    omote 3 & ura 5

UKEMI

back rock
forward fall

NE WAZA

ne undo

ATEMI WAZA

dachi kihon waza    zenkutsu, kokutsu, kiba, neko ashi, gankaku & fudo

BUKI WAZA

etiquette & handling
proper grip, chudan kamae, sword raising & lowering, and other kamae