Sankyu
3rd Kyu, Sankyu
60 training days from last exam

TACHI WAZA

morote dori   kokyu nage  irimi & tenkan
shomen uchi  ikkyo-yonkyo omote & ura
shomen uchi  irimi nage  irimi & tenkan
shomen uchi  kote gaeshi  tenkan

mune tsuki   irimi nage  irimi & tenkan
mune tsuki   kote gaeshi  tenkan

katate dori   shiho nage  omote & ura
ryote dori   shiho nage  omote & ura
yokomen uchi  shiho nage  omote & ura

SUWARI WAZA

shomen uchi  ikkyo-yonkyo  omote & ura
ryote dori   kokyu ho

UKEMI

ushiro ukemi    back rolls & falls
mae ukemi    forward rolls & falls
mae ukemi    sutemi from various techniques

NE WAZA

katame waza    nage waza kihon

ATEMI WAZA

geri kihon waza    mae, mawashi, yoko, & mikazuki

BUKI WAZA

suburi kihon: 1-4
(jyoge, shomen, yokomen (mamori), tsuki (mune/nodo/me/kote))
awase kihon: 1-3
(kote/men, yokomen (mamori), tsuki (mune/nodo/me/kote))
Ki Musubi no Tachi